Investičné životné poistenie – výhody / nevýhody


Investičné životné poistenie je kombináciou poistenia a investovania. Aj keď sa toto poistenie držalo viac ako desať rokov na popredných miestach v ponukách rôznych poisťovní a sprostredkovateľských firiem, odborníci v súčasnosti odporúčajú oddeliť investovanie od poistenia. Jedným z dôvodov je napríklad fakt, že toto investičné životné poistenie je zbytočne drahé sporenie a na trhu je oveľa viac výhodnejších možností, ako si zhodnotiť svoje peniaze,v porovnaní s minulosťou.

Otázka však nastáva, čo urobiť v prípade, ak už nejakú zmluvu investičného životného poistenia máme uzatvorenú a niekoľko rokov si ju platíme ? Zrušiť zmluvu, keďže zovšadiaľ sa prezentujú argumenty o jej nevýhodnosti ? Nahradiť ju nejakým iným sporením ? Má vlastne sporenie nejakú výhodu investičné životné poistenie ?

Ako funguje investičné životné poistenie

Peniaze klienta sa cez poistnú zmluvu investičného životného poistenia, uzatvorenú s poisťovňou, investujú v podielových fondoch. Tie si klient vyberie z ponuky Správcovskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje poisťovňa.

V daných produktoch investičného životného poistenia je na výber jedna alebo viacero správcovských spoločností ponúkajúcich svoje fondy.

Poisťovňa plní funkciu prostredníka, cez ktorý je zabezpečený tok peňazí do podielových fondov ( tie spravuje správca/správcovia, s ktorými má poisťovňa uzatvorenú zmluvu o spolupráci). V mnohých prípadoch sa dá do rovnakých podielových fondov sporiť aj priamo – bez poistky, tzn., že náklady pre sporiteľa budú oveľa nižšie, keďže sa dá zmluva o sporení uzatvoriť priamo so správcovskou spoločnosťou.

Nevýhody investičného životného poistenia

Nevýhody sa prejavia hneď v prvých 2-3 rokoch, pretože v závislosti od danej poisťovne, pretože toto obdobie slúži na úhradu prvotných nákladov, ako provízie sprostredkovateľom  alebo poistným poradcom.

Niektoré poisťovne si môžu účtovať paušálny poplatok za vedenie zmluvy, zväčša v hodnote 1-2 EUR mesačne. Napr. pri pravidelnom sporení 30 EUR to je 3-6 % z vkladu. Ďalej, klient musí zaplatiť aj ostatné poplatky, ktoré si účtuje správcovská spoločnosť, a to vstupný poplatok, poplatok za správu, poplatok za depozitára atď…

Uveďme si príklad :

Vklad 50 EUR mesačne do investičného životného poistenia na 30 rokov.
Vstupné náklady sú mesačné vklady za prvé dva až 3 roky.
50 x 12 x 2 = 1.200 EUR, alebo 50 x 12 x 3 = 1.800 EUR.
Z toho vyplýva, že náklady sú 1.200 až 1.800 EUR podľa danej poisťovne.

Príklad ku sporeniu priamo do podielových fondov niektorej správcovskej spoločnosti:

Sporenie 50 eur mesačne priamo do podielových fondov na 30 rokov.
Vstupné náklady sú individuálne od 0 eur až do cca 3-4 % z tzv. cieľovej sumy.

Cieľová suma je v tomto prípade určená takto:

50(mes.vklad) x 12 (počet mesiacov) x 30 (roky sporenia) = 18.000 EUR.
Max poplatok 4%.
18.000 eur x 0,04 = 720 EUR.

Z toho vyplýva, že vstupné náklady môžu byť od 0 do 720 EUR. To sa však líši od danej správcovskej spoločnosti, od konkrétnej investičnej stratégie alebo  sprostredkovateľa tohto sporenia.

Netreba však zabudnúť, že náklady uvedené v predchádzajúcom príklade platí klient, ktorý si toto investičné životné poistenie uzatvoril!

Teda okrem nákladov poisťovne taktiež zaplatí aj vstupné náklady účtované správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje podielové fondy. Z toho vyplýva, že sporenie cez poisťovňu je zbytočne nákladné,no to však neznamená, že uzatvorenú zmluvu musíte automaticky rušiť.

Pri posudzovaní zrušiť/nezrušiť zohľadnite niekoľko faktorov:

1.)Prečo ste uzatvorili zmluvu investičného životného poistenia

– Ak bolo hlavným dôvodom výhodné poistenie, ktoré sa inak nedalo uzatvoriť.
– Ak boli výhodné poistné produkty podmieňované sporením, a teda nebola iná možnosť, ako si výhodné poistenie uzatvoriť, iba skrz investičné životné poistenie.
– Rušenie zmluvy zvážte, ak ste už zaplatili počiatočné náklady.
– Rušenie zmluvy zvážte, pretože je možnosť zníženie sporenia v investičnej zložke na minimum stanovené poisťovňou ( napr. 5 EUR mesačne), s ponechaním výhodného poistenia

2.) Aké poplatky ste už platili/ aké budete platiť

– Zvážte, či budete platiť ďalšie poplatky napr. za vedenie účtu.
– Zvážte, či máte zaplatené úvodné náklady.
– Zvážte, či si poisťovňa neúčtuje ďalšie poplatky spojené so sporením.
– Zvážte, či je zvolená investičná stratégia, do ktorej sporíte, vhodná.

3.) Aké sú výhody ?

Existuje jedna výhoda v sporení priamo do podielových fondov, no nie je však zadarmo.  Pre sporiteľa je však z dlhodobého hľadiska zásadná. Je to tzv. oslobodenie od platenia sporenia – ak je súčasťou zmluvy. Dá sa využiť v prípade, že sporiteľ sa stane invalidným (už od 40%, tzn. čiastočnej invalidity). Za sporiteľa preberá sporenie poisťovňa až do konca obdobia, na ktoré bola zmluva uzatvorená. Existujú však investičné životné poistenia, ktoré nemajú uzatvorenú túto možnosť alebo sa dokonca nedá takáto zmluva uzatvoriť.